Welkom / Doelstellingen

Logo Expertgroep Klokkenluiders - FORMAT


WELKOM op de website van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders

Op het complex terrein van meldingen van misstanden en thema’s mbt klokkenluiders, zijn diverse (overheids)organisaties actief, ieder met hun eigen taakstellingen, doelen en achtergronden.

De Stichting Expertgroep Klokkenluiders trekt zich de positie en het lot van melders van misstanden in zowel de publieke als de private sector al jaren aan. De Expertgroep levert op diverse wijzen een bijdrage om zowel de rechtspositionele als persoonlijke situatie van melders en hun naasten te verbeteren.

Zowel in Nederland als daarbuiten neemt zij een unieke positie in.

  1. Alle leden van de Expertgroep zijn erkende melders van maatschappelijke misstanden. Als ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander wat de effecten zijn die een melding teweeg brengt en de impact op de melder zelf en op de naaste omgeving.
  2. De Expertgroep biedt melders een professioneel onafhankelijk meldpunt, procesbegeleiding en ondersteuning met expertise voor wat betreft het juridisch traject en psychosociale bijstand. (Op 1 juli 2016 is het Huis voor Klokkenluiders opgericht. Vanaf deze datum legt de Expertgroep alle nieuw binnenkomende meldingen door naar het Huis voor Klokkenluiders te Utrecht).
  3. Naast alle andere overheidsorganisaties bekostigt de Expertgroep haar activiteiten uit eigen middelen. (Door tussenkomst van de Tweede Kamer heeft de Expertgroep in de periode 2013 tot 1 juli 2016 een geringe incidentele overheidsbijdrage gekregen).

STATUTAIRE DOELSTELLINGEN

De Statutaire doelstelling van de Stichting zijn opdrachtstellingen van de Expertgroep Klokkenluiders.

De hoofddoelstelling van de Stichting is drieledig:

  1. Het bijdragen aan de verbetering van het beleid, te weten het bijdragen aan de daadwerkelijke verbetering van de positie en de rechtsbescherming van melders van misstanden en klokkenluiders.
  2. Het functioneren als Expertcentrum en als meld-, advies- en verwijspunt voor melders van misstanden in zowel de publieke als de marktsector en voor ondernemingen en overige organisaties, dmv onderzoek, beoordeling, advies, begeleiding, ondersteuning en/of vertegenwoordiging.
  3. Het aanbieden door de Expertgroep van sturingsondersteuning, vertrouwenspersonen en/of bemiddeling in zowel de publieke als de private sector.