Welkom / Doelstellingen

Logo Expertgroep Klokkenluiders - FORMAT


WELKOM op de website van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders

Op het complexe terrein van meldingen van misstanden en thema’s m.b.t. klokkenluiders zijn vooralsnog diverse (overheids)organisaties actief, ieder met hun eigen taakstellingen, doelstellingen en achtergronden.

De Stichting Expertgroep Klokkenluiders trekt zich het lot van melders van misstanden in zowel de publieke als de private sector al jaren aan. De Expertgroep levert op diverse wijzen een bijdrage om zowel de juridische als de feitelijke positie van de melders en eventuele naasten te verbeteren.

Juist om de navolgende redenen neemt de Stichting Expertgroep Klokkenluiders ten opzichte van andere organisaties zowel in Nederland als daarbuiten een unieke positie in.

  1. Alle leden van de Expertgroep zijn erkende melders van ernstige maatschappelijke misstanden geweest en hebben in hun persoonlijk leven de gevolgen daarvan ondervonden. Als ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander wat de effecten zijn die een melding teweeg brengt en de impact die dat heeft op de melder zelf en zijn of haar naaste omgeving.
  2. De Expertgroep biedt melders een professioneel onafhankelijk meldpunt, procesbegeleiding en ondersteuning met expertise voor wat betreft het juridisch traject en desgewenst psychosociale bijstand. (Op 1 juli 2016 is het Huis voor Klokkenluiders opgericht. Vanaf deze datum legt de Expertgroep in beginsel alle nieuw inkomende meldingen door naar het Huis voor Klokkenluiders te Utrecht).
  3. In tegenstelling tot andere organisaties die van overheidswege structureel worden gefinancierd, bekostigt de Expertgroep haar activiteiten reeds jarenlang uit eigen middelen. (Door tussenkomst van de Tweede Kamer heeft de Expertgroep in de periode 2013 tot 1 juli 2016 een geringe incidentele overheidsbijdrage toegekend gekregen).

STATUTAIRE DOELSTELLINGEN

De Statutaire doelstellingen van de Stichting zijn vertaald naar taakstellingen van het bestuur en naar feitelijk optreden van toegelaten leden van de Expertgroep Klokkenluiders.

De hoofddoelstelling van de Stichting is drieledig:

  1. Het leveren van een inhoudelijke (maatschappelijke) bijdrage aan het publieke debat en de ontwikkeling en actualisering van het aan de doel- en taakstellingen van de Stichting gerelateerde (overheids)beleid, te weten het bijdragen aan de daadwerkelijke verbetering van de positie en de rechtsbescherming van melders van misstanden en klokkenluiders.
  2. Het functioneren als Expertisecentrum en als meld-, advies- en verwijspunt voor melders van misstanden in zowel de publieke- als in de marktsector en voor overheden, ondernemingen en overige organisaties, d.m.v. onderzoek, beoordeling, advies, begeleiding, ondersteuning en/of vertegenwoordiging.
  3. Het aanbieden door de Expertgroep van sturingsondersteuning, vertrouwenspersonen, mediation en/of bemiddeling in de publieke- en de private sector.