Bestuursbeloning

Publicatieplicht ANBI-instelling
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (zie STICHTING > ANBI-INSTELLING) is het bestuur van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders verplicht om haar Beloningsbeleid openbaar te maken.

Beloning bestuurders Stichting Expertgroep Klokkenluiders
De bestuursleden van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders zijn statutair benoemd, doch allen vrijwilligers zonder dienstverband met de Stichting. Zij ontvangen voor hun  inspanningen vacatiegelden ter hoogte van € 1.500,–  op jaarbasis, aangevuld met een maandelijkse (on)kostenvergoeding voor hun feitelijke werkzaamheden. (Maximaal totaal € 3.000,– per jaar per persoon). De bestuursvoorzitter ontvangt voor zijn rol als coördinerend directeur van de Expertgroep vanaf 2014 een incidentele directievergoeding.