Beloning

Publicatieplicht ANBI-instelling
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (zie STICHTING > ANBI-INSTELLING) is het bestuur van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders verplicht haar Beloningsbeleid openbaar te maken.

Beloning leden Raad van Advies Stichting Expertgroep Klokkenluiders
De leden van de Raad van Advies van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders worden statutair benoemd, doch zijn vrijwilligers zonder dienstverband met de Stichting. Zij ontvangen voor hun inspanningen vacatiegelden ter hoogte van € 1.500,– op jaarbasis, en indien van toepassing aangevuld met een maandelijkse reis- en (on)kostenvergoeding voor hun feitelijke werkzaamheden.