Evaluatie 2008

In 2008 werd onder leiding van prof. dr. mr. Mark Bovens van de Universiteit Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar op dat moment bestaande regelingen voor klokkenluiders. Het onderzoek toonde aan dat bestaande regelingen melders onvoldoende bescherming boden, aldus het volgende citaat uit het rapport: ‘De regelingen zijn primair gericht op het bevorderen van het intern melden van misstanden en niet op het beschermen van klokkenluiders. De regelingen kennen zeer uitgebreide voorschriften en procedures voor het doen van meldingen, maar kennen niet of nauwelijks voorzieningen voor het bieden van (rechts)bescherming aan klokkenluiders.’

Uit het onderzoek bleek de feitelijke rechtsbescherming van klokkenluiders volstrekt afwezig. Schrijnend waren de resultaten van de in 2001 opgerichte Commissie Integriteit Overheid (CIO). Sinds 2001 zijn er bij het CIO vele tientallen meldingen gedaan en dat heeft tot niet één zaak geleid waarin de klokkenluider in het gelijk is gesteld. De CIO is per 1 oktober 2012 opgeheven en overgegaan in de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO). Ook de OIO is inmiddels opgeheven en per 1 juli 2016 opgegaan in het Huis voor Klokkenluiders.

Klik hier om het volledige eindrapport ‘Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector’ (2008) te raadplegen.