Werkgroepen

Werkgroep ‘Taboes slechten en zwijgen doorbreken’
Ter voorbereiding op haar seminar van 13 december 2013 heeft de Expertgroep een werkgroep in het leven geroepen die zich heeft verdiept in het thema ‘Taboes slechten en zwijgen doorbreken’. De werkgroep bestond uit melders van (ernstige) maatschappelijke misstanden en klokkenluiders die ieder op hun eigen vakgebied het nodige hebben meegemaakt, waarvan sommigen nog steeds zijn verwikkeld in een jarenlange juridische en emotionele strijd. Deze werkgroep, die onder leiding stond van Henk Stil (directeur Centrum Spinoza en (voormalig) organisatieadviseur van de Expertgroep) is voorafgaand aan het seminar van 13 december 2013 twee maal bijeen geweest. Meer informatie over het verloop van het seminar leest u elders op deze website bij PUBLICATIES > SEMINARS.

Werkgroep ‘Psychosociale effecten op melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders’
In hun vaak jarenlang strijd staan vele melders van (ernstige) maatschappelijke misstanden langdurig onder een enorme, vaak onmenselijke, spanning. Veelal leidt die langdurige stress tot ernstige fysieke en psychische klachten die zeer ingrijpend zijn voor zowel de melder als diens omgeving. De Expertgroep is de voorbije jaren in contact gekomen met diverse personen die als gevolg van hun meldingen zijn geconfronteerd met psychosociale problemen. Een aantal van hen heeft geparticipeerd in een door de Expertgroep in het leven geroepen werkgroep, onder leiding van Ton de Wijs (oud-directeur Instituut voor Psychotrauma, tevens lid Raad van Advies Expertgroep), met als doel het uitwisselen van gezamenlijke ervaringen en het aandragen van verbeteringen voor adequate begeleiding.
De Expertgroep heeft op basis van haar ervaringen geconstateerd dat de reguliere hulpverlening veelal tekort schiet. Om deze problematiek de nodige aandacht te geven is de Expertgroep op zoek gegaan naar een vaste partner die gespecialiseerd is op dit gebied. De Expertgroep heeft die partner gevonden in de Stichting Centrum’45 (Zie elders op deze website bij PARTNERS > PARTNERS DOELSTELLINGEN EXPERTGROEP > PSYCHOSOCIAAL ONDERZOEK).