Nieuws

Voor de nieuwsbrieven van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders verwijzen wij u naar het onderdeel NIEUWSBRIEF in het linkermenu.

2017

Publicatie weblog Sargasso – 1 maart 2017
Openbaarheid van bestuur in verkiezingsprogramma’s
“Openbaarheid is niet de sterkste kant van de Nederlandse overheid. Met de nieuwe, eigentijdse wetgeving op dit gebied wil het maar niet vlotten. Wat beloven de partijen op dit punt in hun verkiezingsprogramma’s?” Het artikel gaat o.a. in op de (geringe) aandacht voor het thema klokkenluiders in de verkiezingsprogramma’s van de komende Tweede Kamerverkiezingen.

2016

Persbericht Nieuwe voorzitter Expertgroep Klokkenluiders – Expertgroep Klokkenluiders, 4 juli 2016
“Mede-oprichter en penningmeester van de Expertgroep Klokkenluiders Paul Schaap is op 1 juli 2016 benoemd tot bestuursvoorzitter van de Expertgroep. Hij is hiermee de opvolger van mede-oprichter en voorzitter Gerrit de Wit die per dezelfde datum is benoemd tot bestuurslid van de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders en om deze reden de functie van voorzitter heeft neergelegd.”

Huis voor klokkenluiders in Utrecht – RTV Utrecht, 21 juni 2016
“Utrecht krijgt een Huis voor klokkenluiders. Vanaf 5 juli kunnen mensen die werkgerelateerde misstanden willen melden telefonisch of via een nog te lanceren website terecht met hun verhaal. Dit kunnen mensen zijn die in loondienst zijn, maar ook ex-werknemers, zzp’ers of vrijwilligers. Het Huis voor klokkenluiders geeft advies en kan ook onderzoek doen naar de meldingen. Op die manier wil de organisatie meewerken aan het beëindigen van de misstanden.”

Paul Schaap Koninklijke onderscheidingKoninklijke onderscheiding voor Paul Schaap
Burgemeester Jaap Nawijn van de gemeente Hollands Kroon reikte op 26 april 2016 een Koninklijke onderscheiding uit aan Paul Schaap. Paul werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontving deze bijzondere erkenning voor zijn langjarige en onvermoeibare inzet voor de Stichting Nautische Monumenten en de Museumhaven op Willemsoord te Den Helder. Paul is een bijzonder gewaardeerd bestuurslid en medeoprichter van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders.

Paul Schaap KO met bestuur

Paul Schaap te midden van medebestuurders Henk Laarman (l) en Gerrit de Wit (r) op Willemsoord in Den Helder

Wet Huis voor Klokkenluiders aangenomen en van kracht
Op 1 maart 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders door de Eerste Kamer aangenomen. Inmiddels is de Wet bekrachtigd en in het Staatsblad van 22 april 2016 gepubliceerd.

2015

Publicatie EenVandaag: Klokkenluidster zwanendriften wint kort geding – EenVandaag, 14 oktober 2015
“Klokkenluidster en dierenarts Saskia van Rooy heeft het kort geding dat tegen haar was aangespannen door de zwanendrifter-familie Oostveen gewonnen. De rechter acht stalking en smaad niet bewezen en veroordeelt de zwanendrifters tot alle kosten voor het geding.”
De uitspraak kunt u hier nalezen.

Wet bescherming klokkenluiders door Tweede Kamer – Website SP, 29 juni 2015
De Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel voor een Huis voor klokkenluiders. Dit Huis gaat klokkenluiders beschermen en onderzoek doen naar maatschappelijke misstanden. Maandag 29 juni 2015 sprak een meerderheid van de Tweede Kamer haar steun uit voor het nieuwe wetsvoorstel. Tweede Kamerlid Ronald Van Raak heeft goede hoop dat ook de Eerste Kamer deze wet steunt.

Persbericht Expertgroep misstanden “zwanendriften” / ambtelijke corruptie – Expertgroep Klokkenluiders, 3 mei 2015
“Sedert 2011 ondersteunt en begeleidt de Expertgroep Klokkenluiders meldster Saskia van Rooy. Zij stelde in haar hoedanigheid als departementaal vakjuriste (en dierenarts) misstanden aan de orde bij het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) m.b.t. malversaties en misbruik van subsidiegelden die voor dierenwelzijn waren bedoeld. Meldster ontbeerde indertijd elke vorm van rechtsbescherming, waarbij haar aanstelling door de minister niet werd verlengd.”

Persbericht EenVandaag i.v.m. TV-reportage misstanden “zwanendriften” – EenVandaag, 1 mei 2015
Voorafgaand aan haar uitzending op 2 mei 2015 heeft EenVandaag dit Persbericht uitgebracht.
De betreffende uitzending is te zien via deze website bij het onderdeel MEDIA > TV.

Gerrit de Wit Koninklijke onderscheidingGerrit de Wit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Alphen-Chaam reikte op 24 april 2015 een Koninklijke onderscheiding uit aan Gerrit de Wit, voorzitter van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders. Gerrit werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ontving deze bijzondere erkenning voor zijn baanbrekende activiteiten ten dienste van de samenleving. Jarenlang zette hij zich onvoorwaardelijk en onvermoeibaar in voor de verbetering van de positie van melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de publicatie op de website van de gemeente Alphen-Chaam.

ZEMBLA-aflevering over medicijnexperiment in een GGZ-instelling – 15 april 2015
In haar uitzending onderzoekt ZEMBLA de melding van verontruste families met betrekking tot een medisch-wetenschappelijk experiment met een nieuwe medicijncombinatie in de GGZ kliniek in Heiloo. Daarbij stuiten de programmamakers  op een klokkenluider. De Expertgroep is vanuit haar doelstellingen professioneel  betrokken bij deze kwestie. De betreffende aflevering is te zien via deze website bij MEDIA > TV.

2014

Artikel de Volkskrant – 12 december 2014
“Klokkenluiders krijgen eigen Huis”
“Met degene die een misstand bij de overheid of het bedrijfsleven aankaart, loopt het vaak slecht af. Een Kamermeerderheid wil dat veranderen met een onafhankelijk Huis voor Klokkenluiders.”

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet Huis voor Klokkenluiders – 11 december 2014
Na de behandeling in de Eerste Kamer op 20 mei 2014 hebben de initiatiefnemers wijzigingen ten aanzien van het oorspronkelijke wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders voorbereid. Middels onderstaande documenten kunt u kennis nemen van de betreffende wijzigingen.
Geleidende brief tot wijziging van de Wet Huis voor Klokkenluiders
Voorstel tot wijziging van de Wet Huis voor Klokkenluiders, Wettekst
Voorstel tot wijziging van de Wet Huis voor Klokkenluiders, Memorie van Toelichting

20141111 Stemverhoudingen aangenomen motie RvRBrede steun (108 zetels) Tweede Kamer voor voortzetting werkzaamheden Expertgroep
In haar plenaire vergadering van 11 november 2014 heeft de Tweede Kamer de Motie van het Tweede Kamerlid Van Raak c.s. aangenomen, waarin wordt gesteld dat de Expertgroep een nuttige functie vervuld en derhalve de regering wordt opgeroepen om met de Expertgroep in overleg te treden om haar in 2015 wederom te faciliteren. Klik op de afbeelding hiernaast om kennis te nemen van de stemverhoudingen.

Voordracht voor afvaardiging leden Expertgroep naar “Huis voor Klokkenluiders”
Vanuit bestuur en Raad van Advies van de Expertgroep is in voordracht voor afvaardiging van leden van de Expertgroep naar het “Huis voor Klokkenluiders” voorzien. Het bestuursbesluit m.b.t. die formele, op de statuten van de Stichting gebaseerde voordracht, is ter beschikking van de initiatiefnemers van de Wet in de Tweede Kamer gesteld. (Voor meer informatie omtrent de ontwikkelingen Huis voor Klokkenluiders verwijzen wij u naar de 3e Nieuwsbrief 2014 op deze website).

psychosociale supportTraining supportgroep psychische en sociale ondersteuning klokkenluiders
De Expertgroep begeleidt al langere tijd melders bij de feitelijke afwikkeling van de melding. Daarbij wil zij (potentiële) klokkenluiders beter voorbereiden en gaan coachen bij de psychische en sociale belasting die bij melders ontstaat. Half juli 2014 is een groep van 9 personen begonnen met een opleiding gericht op het herkennen en begeleiden van stressklachten. Het project is vanuit een werkgroep van de Expertgroep geïnitieerd en wordt (be)geleid door drs. A.P.J.M. (Ton) de Wijs, lid van de Raad van Advies en voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma. (Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 3e Nieuwsbrief 2014 op deze website).

Artikel de Volkskrant – 14 juni 2014
“Er was eens een schuilplan”
“Klokkenluiders: Bescherming onthullers strandt keer op keer.” “Vijftien jaar na de bouwfraudeonthullingen door Ad Bos is er nog altijd geen plek waar klokkenluiders veilig kunnen schuilen. Waarom wordt elk initiatief daartoe weggevaagd?”

20140520 Eerste Kamer

In de Eerste Kamer werd op 20 mei 2014 het initiatiefwetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders behandeld (© 2014 50 PLUS)

Behandeling wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders Eerste Kamer
Op 20 mei 2014 werd het wetsvoorstel HvK behandeld in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer. Het woordelijk verslag van deze vergadering is raadpleegbaar via het Stenogram van de betreffende vergadering (© 2014 Eerste Kamer). In het stenogram is integraal opgenomen de Slotverklaring van de initiatiefnemers.

Datum behandeling Eerste Kamer wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders bekend
De plenaire behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders zal plaats vinden op 20 mei 2014. Zie voor nadere informatie het Nieuwsbericht.

Expertgroep Klokkenluiders dient positie te krijgen in Huis voor Klokkenluiders
Zie voor nadere informatie het Nieuwsbericht.

2013

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders
‘Op 17 december 2013 stemde de Tweede Kamer met een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. Ook in 2014 hopen wij als vervolg hierop wezenlijke stappen vooruit te zetten.’ – Citaat uit onze Kerst- en Nieuwjaarskaart.

Meerderheid Tweede Kamer steunt wetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’
“Op 27 juni 2013 vond het startdebat in de Tweede Kamer plaats over het initiatief wetsvoorstel ‘Huis voor klokkenluiders’. Initiatiefnemer van het wetsvoorstel is SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak, die bij het schrijven van het wetsvoorstel geadviseerd werd door onder andere de Expertgroep Klokkenluiders en prof. mr. Pieter van Vollenhoven van de Stichting Maatschappij en Veiligheid”. – Citaat uit artikel op de website van de Stichting Maatschappij en Veiligheid.