Wet Huis voor Klokkenluiders

2016

Met ingang van 1 juli 2016 is te Utrecht het Huis voor Klokkenluiders geopend.
De integrale tekst van de Wet Huis voor Klokkenluiders vindt u hier.


Wet Huis voor Klokkenluiders aangenomen en van kracht

© 2016 ANP Eerste Kamer

Na tot tweemaal door de Eerste Kamer te zijn aangehouden is de Wet Huis voor Klokkenluiders op 1 maart 2016 door de Eerste Kamer aangenomen.

Zoals onderstaand reeds is vermeld stuitte op 20 mei 2014 het wetsvoorstel op bezwaren in de Eerste Kamer. Op 16 februari 2016 volgde de tweede behandeling in de Senaat. (Het betrof nu de gewijzigde – en inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen – Wet Huis voor Klokkenluiders). Er was opnieuw en onverwacht kritiek op de Wet waarbij deze wederom werd aangehouden. Op 1 maart 2016 vond de finale behandeling plaats en volgde de (hoofdelijke) stemming met als resultaat dat de Wet Huis voor Klokkenluiders werd aangenomen. Daarbij werd bij aangenomen Motie bepaald dat de Wet ook gaat gelden voor zzp’ers, stagaires en vrijwilligers.

Vervolgens werd de Wet Huis voor Klokkenluiders bekrachtigd en in het Staatsblad van 22 april 2016 gepubliceerd. (Zowel de Wet als de Novelle).

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een Kwartiermaker aangesteld die voorbereidingen treft voor de oprichting en inrichting van het ‘Huis’ dat naar verwachting op 1 juli 2016 haar deuren zal openen.

2015

20150629 Ronald van Raak

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (© 2015 Anouk Pross)

Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aangenomen door Tweede Kamer
Op 30 januari 2015 is door de Raad van State een Advies gegeven op het voorstel tot wijziging van het wetsvoorstel (novelle). Naar aanleiding van het advies werden in april 2015 een Aangepast wetsvoorstel en Memorie van toelichting gepubliceerd. Op 12 juni 2015 is de Nota n.a.v. het verslag verschenen waarin de initiatiefnemers van het voorstel diverse vragen van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben beantwoord.

Na behandeling op 29 juni 2015 van de novelle met wijzigingen/aanvullingen op het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders is op 2 juli 2015 het voorstel met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Bij de behandeling bleken alle partijen veel waardering te hebben voor de aanpassingen.

2014

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor Klokkenluiders – 11 december 2014
Na de behandeling in de Eerste Kamer op 20 mei 2014 hebben de initiatiefnemers wijzigingen ten aanzien van het oorspronkelijke wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders voorbereid. De betreffende  documenten van de gewijzigde Wet kunt u raadplegen op deze website bij WETGEVING > TOELICHTING WET HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS.

20140520 Eerste Kamer

Adviseur Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, Initiatiefnemers en Minister BZK achter de regeringstafel in de Eerste Kamer (© 2014 Eerste Kamer)

Behandeling wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders Eerste Kamer
Op 20 mei 2014 werd het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders behandeld in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer. Het woordelijk verslag van deze vergadering is raadpleegbaar via het Stenogram van de betreffende vergadering (© 2014 Eerste Kamer). In het stenogram is integraal opgenomen de Slotverklaring van de initiatiefnemers.

Aanbeveling van de Raad van Europa van 30 april 2014
Recommendation on the protection of whistleblowers – Aanbeveling van de Raad van Europa van 30 april 2014 (aangenomen door 47 landen) over het opzetten van een normatief, institutioneel en juridisch kader ter bescherming van klokkenluiders.
Explanatory memorandum to the recommendation – Uitleg bij de Aanbeveling van de Raad van Europa over bescherming van klokkenluiders.

2013

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders
Op 17 december 2013 is een grote meerderheid van de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. (Stemmingen 17-12-2013 vanaf  01’25”).

20131031Tweede Kamer

V.l.n.r. Paul Schaap (bestuur Expertgroep), Cees Schaap ((toenmalig) adviseur Expertgroep), Ingrid de Jong (Stichting Maatschappij en Veiligheid), Gerrit de Wit ((toenmalig) voorzitter Expertgroep) © 2013 Tweede Kamer

Totstandkoming wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders
Op 27 juni 2013 vond het startdebat in de Tweede Kamer plaats over het initiatief-wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. (Kamerdebat 27-06-2013).  Het tweede debat vond plaats op 31 oktober 2013. (Kamerdebat 31-10-2013). Initiatiefnemer van het wetsvoorstel is SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak, die bij het schrijven van het wetsvoorstel geadviseerd werd door leden van de Expertgroep Klokkenluiders, prof. mr. Pieter van Vollenhoven van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en (toenmalig) Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer.

Doel wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders
Het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders betreft een gezamenlijk wetsvoorstel van zeven politieke partijen. Het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van misstanden binnen organisaties te verbeteren door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en klokkenluiders beter te beschermen.

Meldingen van misstanden publieke- en private sector
Het Huis voor Klokkenluiders zal openstaan voor meldingen van misstanden uit zowel de publieke- als private sector. Het Huis heeft als taken het (zelfstandig) onderzoeken van misstanden, het doen van aanbevelingen en het adviseren van (potentiële) klokkenluiders over de te ondernemen stappen inzake het vermoeden van een misstand. Het oorspronkelijk wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders beoogt om het ‘Huis’ onder te brengen bij de Nationale ombudsman. (Na behandeling op 20 mei 2014 van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer werd besloten daarvan af te zien en het ‘Huis’ vorm te geven als een zogeheten bijzondere ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan)).