Rapportages & Adviezen

2017
Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders 2016 – Huis voor Klokkenluiders, 13 maart 2017
Integrity in practice – The reporting procedure – Whistleblowers Authority, february 2017
Advies over melding vermoede misstanden bij een arrondissement van het Openbaar Ministerie – OIO, 2 januari 2017

2016
Integriteit in de praktijk – De meldregeling – Huis voor Klokkenluiders, december 2016
De fictie van openbaarheid van uitspraken – Prof. dr.ir A.F.P. van Putten & M.E. Van Putten – Veeken, december 2016
Jaarverslag Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2016 – OIO, 2 november 2016
Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016 – I&O Research, november 2016
Notitie ‘De verstoorde balans’ – Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), september 2016
Advies over melding vermoede misstand bij een onderdeel van het ministerie van Defensie (2016) – OIO, 14 juli 2016
Klokkenluiders en medezeggenschap – Integriteit, misstanden en de WOR – Huis voor Klokkenluiders, juli 2016
De donkerste kanten van de Nederlandse rechtspraak – Prof. dr.ir A.F.P. van Putten & M.E. Van Putten – Veeken, juli 2016
Jaarverslag Adviespunt Klokkenluiders 2015 – Adviespunt Klokkenluiders, 11 april 2016
Jaarverslag Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2015 – OIO, 11 februari 2016
Integrity Management in the Public Sector – BIOS, 2016
Tonen van de Top – De rol van topambtenaren in het integriteitsbeleid – Radboud Universiteit en USBO Advies, 2016
De bescherming van klokkenluiders in Nederland – Masterscriptie Martijn Canters – UvA, 2016

2015
Developments in Whistleblowing Research 2015 – David Lewis & Wim Vandekerckhove, 10 november 2015
Klokkenluiders, nog steeds te kwetsbaar – Jaarboek Integriteit 2015 hfdstk7 – BIOS, november 2015
Jaarboek Integriteit 2015 – BIOS, november 2015
Handreiking Meldregeling Misstanden – VNG, november 2015
Advies over melding vermoede misstand bij een gemeente in Gelderland – OIO, 17 juli 2015
Whistleblowing In The Netherlands – Profielwerkstuk van studenten van het Rijnlands Lyceum Sassenheim, 25 april 2015
Advies over melding vermoede misstand bij uitvoeringsorganisatie van een ministerie – OIO, 16 april 2015
Jaarverslag Adviespunt Klokkenluiders 2014 – Adviespunt Klokkenluiders, 9 april 2015
De ‘vergeten’ rechtsgang in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering? – Prof. dr. ir. A.F.P. van Putten & M.E. van Putten – Veeken, 24 maart 2015
Jaarverslag Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2014 – OIO, 2 maart 2015
Advies over melding vermoede misstand binnen het Rijk: alsnog overheidssubsidie verantwoorden – OIO, 2 maart 2015
Advies over melding vermoede misstand bij een gemeente in Noord-Holland – OIO, 25 februari 2015
Advies over melding vermoede misstand bij een onderdeel van het ministerie van Defensie (2013) – OIO, 5 februari 2015

2014
Jaarboek Integriteit 2014 – BIOS, november 2014
Advies over melding vermoede misstand bij een gemeente in de provincie Utrecht OIO, 29 september 2014
Rapport van de Onderzoekscommissie intern functioneren NZa – Rapport Commissie Borstlap, 2 september 2014
Rapport evaluatie klokkenluidersregelingen onderzoeksraad integriteit overheid en adviespunt klokkenluiders – Berenschot, 22 juli 2014
Advies over melding vermoede misstand bij een gemeente – OIO, 22 mei 2014
Jaarverslag Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2013 – OIO, 1 mei 2014
Jaarverslag Adviespunt Klokkenluiders 2013 – Adviespunt Klokkenluiders, 22 april 2014
Rapport ‘Stress en hart- en vaatziekten – Verbanden in kaart gebracht’ – Hartstichting, januari 2014
De Bouwfraude – Profielwerkstuk HAVO/VWO, 2014
Aard en omvang van integriteitsschendingen Nederlandse overheid – BIOS, 2014

2013
Rapport integriteitsonderzoek ‘Omwille van geloofwaardigheid’ – Universiteit van Tilburg, 6 november 2013
Klokkenluiders – Justitiële verkenningen – WODC, november 2013
Jaarboek Integriteit 2013 – BIOS, november 2013
Advies Expertgroep Nota van Wijziging aangaande vervallen Fonds – Expertgroep, 6 september 2013
Klokkenluiders in het arbeidsrecht: een garantie tot ontslag? – Onderzoek UvT, augustus 2013
Jaarverslag Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2012 – OIO, 25 april 2013
Jaarverslag Adviespunt Klokkenluiders 2012 – Adviespunt Klokkenluiders, 13 maart 2013
Integriteit Verankeren, Kwaliteit van integriteitsbeleid in de publieke sector – BIOS, februari 2013
Een luisterend oor – Rapport interne meldsysteem integriteit Nederlandse overheid – VU Amsterdam, 2013
Naar een Algemene Klokkenluiderswet – Universiteit Utrecht ( Mark Bovens), 2013

2012
Policy Paper ‘Veilig-Melden’ – Transparency International NL, december 2012
Monitor Integriteit openbaar bestuur 2012 – BIOS, november 2012
Jaarboek Integriteit 2012 – BIOS, november 2012
Samenvatting Nationaal Integriteitssysteem Landenstudie Nederland – Transparency International NL, 5 april 2012
Rapport ‘Prestaties in de Strafrechtketen’ – Algemene Rekenkamer, 9 februari 2012

2011
Jaarverslag Commissie Integriteit Overheid 2010 – CIO, 10 juni 2011
Scriptie ‘Klokkenluiders: kans of bedreiging voor een open overheid’ – Masterthesis S.M.E. Werges, Rijksuniversiteit Groningen, juni 2011

2010
Jaarboek Integriteit 2011 – BIOS, oktober 2010
Rapport Stand van zaken integriteitszorg Rijk – Algemene Rekenkamer, 16 maart 2010
Psychotrauma-onderzoek in Nederland: ‘Archipel met kansen’ – Arq psychotrauma expertgroep, maart 2010

2009
Jaarboek Integriteit 2010 – BIOS, oktober 2009

2008
Onderzoeksrapport ‘Ambtscriminaliteit aangegeven?’ – Beke Reeks, november 2008
Corruptiebestrijding en het belang van klokkenluiders – UvA, 31 oktober 2008
Inventarisatie integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 2008 – Ministerie van BZK, april 2008
Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector – Universiteit Utrecht, april 2008
Klokkenluiders en verklikkers – Afscheidsrede hoogleraar criminologie UvA, 15 februari 2008

2007
Integriteit van de overheid – Ministerie van BZK, januari 2007
Samenvatting Richtlijn ‘Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische problemen’ – NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde), 2007
(Tevens raadpleegbaar is de Volledige Richtlijn en het bij de Richtlijn behorende Achtergronddocument)

2006
Onderzoek naar uitvoering vaststellingsovereenkomst – Nationale ombudsman, 31 oktober 2006
Evaluatie zelfregulering klokkenluidersprocedures – ECORYS, 15 mei 2006
Modelaanpak basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie – Ministerie van BZK, april 2006

2005
Corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur – VU Amsterdam, juni 2005

2004
Advies Klokkenluiders (samenvatting) – SER, 22 december 2004
Advies Klokkenluiders – SER, 22 december 2004
Inventarisatie integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie – Research voor Beleid, 23 juni 2004
Rapport Zorg voor integriteit-nulmeting – Algemene Rekenkamer, 2004

2001
Onderzoeksrapport ‘De weg van de klokkenluider: keuze en dilemma’s’ – IVA Tilburg, november 2001

1999
Nota Integriteit van het openbaar bestuur – Ministerie van BZK, 21 september 1999