Seminars

Sinds de oprichting in 2010 heeft de Stichting Expertgroep Klokkenluiders twee seminars georganiseerd te Culemborg (vakbondsgebouw De Unie). Onderstaand volgt een impressie. 

Eerste seminar Expertgroep: 9 december 2011
Op 9 december 2011 heeft de Stichting Expertgroep Klokkenluiders haar eerste seminar georganiseerd. Dit eerste seminar was uniek, omdat voor de eerste maal in Nederland tientallen klokkenluiders en melders van ernstige maatschappelijke misstanden uit Nederland en België de gelegenheid werd geboden om samen te komen en hun ervaringen te delen. De opkomst was dan ook overweldigend. Zo’n 60 personen luisterden in de ochtend aandachtig naar de boeiende inleidingen. Als (ervarings)deskundigen werden presentaties verzorgd door Gerrit de Wit ((toenmalig) voorzitter Expertgroep), Ton de Wijs (oud-directeur Instituut voor Psychotrauma, tevens lid Raad van Advies Expertgroep) en Tweede Kamerlid Ronald van Raak (initiatiefnemer wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders).

Het ochtendprogramma – dat onder leiding stond van dagvoorzitter Henk Stil (directeur Centrum Spinoza en (voormalig) organisatie-adviseur Expertgroep) – werd opgevolgd door een (besloten) middagdeel. In een drietal werkgroepen werd dieper ingegaan op het thema klokkenluiden en de daarbij behorende machinaties.

Niet alleen voor de genodigden bleek het seminar van meerwaarde te zijn, maar ook voor de Expertgroep als zodanig. Onder andere met de diverse bijdragen van de aanwezigen is het Zwartboek 2012 vervolmaakt. De vele reacties die tijdens en na het seminar werden ontvangen bevestigden enerzijds hoe dramatisch het is gesteld met de (rechts)bescherming van melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders in Nederland. Anderzijds bevestigde het tevens de leemte waarin de Expertgroep voorziet en daarmee de unieke positie die door de Expertgroep wordt ingenomen in het belang van vraagstukken met betrekking tot klokkenluiders en melders van maatschappelijke misstanden.

20131213 Seminar HS

Dagvoorzitter Henk Stil.

Tweede seminar Expertgroep: 13 december 2013
Het eerste seminar richtte zich primair op klokkenluiders en melders van ernstige maatschappelijke misstanden. Op het tweede seminar – dat plaatsvond op 13 december 2013 – waren tevens aanwezig vertegenwoordigers van diverse organisaties die zich met klokkenluiderszaken bezig houden, zoals het Adviespunt Klokkenluiders (APKL), de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO), het department van Binnenlandse Zaken, de mediationbranche en de media. Gezien de actualiteit van dat moment lag het accent van het tweede seminar – dat wederom werd geleid door Henk Stil – vooral op de stand van zaken met betrekking tot het initiatiefwetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders.

Niet vreemd was daarom dat de nadruk van het ochtendprogramma, na de sprekers Gerrit de Wit (zie hier zijn inleiding) en Ton de Wijs, lag bij de presentatie van Tweede Kamerlid Ronald van Raak . Op heldere en enthousiaste wijze zette hij zijn betoog uiteen. De heer Van Raak bracht naar voren dat het politiek klimaat gunstig was, ondanks eerder geuitte, soms ongefundeerde kritiek van diverse (markt-)partijen gericht op afwijzing van het wetsvoorstel. Daarop sprak hij zijn hoop en verwachting uit dat de Tweede Kamer akkoord zou gaan met het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. (Noot: De week na het seminar, op 17 december 2013, stemde de Tweede Kamer met grote meerderheid in met het wetsvoorstel. Zie Overzicht stemmingen Tweede Kamer).

20131213 Seminar GdW+TdW+RvR

De inleiders van het ochtendprogramma aan het woord. V.l.n.r. Gerrit de Wit ((toenmalig) voorzitter Expertgroep), Ton de Wijs (lid Raad van Advies Expertgroep) en Ronald van Raak (Tweede Kamerlid, initiatiefnemer Wet Huis voor Klokkenluiders).

Diverse deelnemers aan het ochtendprogramma participeerden in de drie workshops die ‘s middags op het programma stonden. De eerste workshop had als thema ‘Hoe wordt het Huis voor Klokkenluiders een succes?’ In de tweede workshop werd stilgestaan bij het psychologisch proces waarin klokkenluiders terecht komen. En de derde workshop stond in het teken van het vraagstuk ‘Hoe kunnen taboe’s worden doorbroken?’ Deze laatste workshop was gedegen voorbereid door een werkgroep, die door de Expertgroep in het leven was geroepen om het seminar voor te bereiden en daartoe twee maal bijeen was gekomen. Deze werkgroep bestond uit melders van maatschappelijke misstanden en klokkenluiders die ieder op hun eigen vakgebied het nodige hebben meegemaakt, waarvan sommigen nog steeds zijn verwikkeld in een jarenlange juridische en emotionele strijd.

In de plenaire terugkoppeling aan het eind van de middag werd unaniem geconcludeerd dat ook het tweede seminar een groot succes was.

Meer informatie over het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders leest u op deze website bij WETGEVING > WET HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS.